عنوان مقاله: بررسي مقايسه اي آلاينده هاي مهم خروجي از اگزوز خودروهاي بنزيني و ديزلي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: مجله پزشكي باليني ابن سينا (مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان) : زمستان 1381 , دوره 9 , شماره 4 (مسلسل 26) ; از صفحه 43 تا صفحه 49 .

نویسندگان: جنيدي جعفري احمد*

* گروه سم شناسي و آلودگي هوا دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي همدان

چکیده:

وسايل نقليه موتوري منابع مهم مصنوعي آلودگي هوا محسوب مي گردند. در اين مطالعه مقايسه اي از ميزان خروج آلاينده هاي مهم كه براي آن در انگلستان مقرارت وضع شده است در سه نوع خودرو شامل خودروي بنزيني، خودروي بنزيني با TWC و خودروي ديزل انجام شده است، همچنين مقايسه اي از ميزان خروج گاز دي اكسيد كربن كه در پديده گلخانه اي موثر مي باشد نيز در اين سه نوع خودرو ارايه گرديده است.

براي اين منظور 300 خودرو پس از معاينه اوليه انتخاب شده و آلاينده هاي خروجي آنها در شرايط مختلف دماي محيط و موتور مورد بررسي قرار گرفتند.

نتايج حاصل از اين بررسي بيانگر آن است كه آلاينده هاي خروجيCO ،NOx وTHC ناشي از موتورهاي ديزلي زمانيكه موتور گرم باشد كمتر از موتورهاي بنزيني بدون كاتاليست TWC بوده است (بترتيب با P<0.001 و P<0.0228 و P<0.0336) در حاليكه ميزان خروج اين آلاينده ها در موتورهاي با سيستم كاتاليستي كنترل آلاينده سه گانه نزديك به موتورهاي ديزل مي باشد. نتايج همچنين نشان داد كهCO و THC خروجي از دو دسته موتور بنزيني با TWC و ديزل در دماهاي كمتر محيط بيشتر است اگر چه ميزان CO2 در سرعتهاي متوسط در موتورهاي ديزل كمتر مي باشد. ميزان ذرات در موتورهاي ديزلي نسبت به موتورهاي بنزيني و بنزيني با TWC قابل ملاحظه مي باشد. در بسياري از موارد اكثر هيدروكربن هاي سبك ناشي از خودروهاي بنزيني همراه با سيستمTWC بيشتر از موتورهاي ديزل مي باشد كه اختلاف واضحي را در ميزان تولوئن خروجي مي توان ديد (P<0.004) .

همانطور كه نتايج نشان داد از طريق مقايسه مستقيم ممكن نيست كه بتوان اظهار نظر نمود كه كدام نوع از خودروهاي بنزيني با سيستم TWC و يا ديزلي براي محيط زيست مناسب تر است ليكن بر اساس نتايج مطالعه حاضر مي توان توصيه نمود كه توليد كنندگان خودروهاي بنزيني ملزم به نصب سيستم TWC بر روي كليه خودروهاي توليدي خود گردند و در ضمن رعايت استاندارد جديد و مقررات جدي براي كنترل آلاينده هاي خروجي تمامي خودروهاي بنزيني و ديزلي ضروري به نظر مي رسد.

كليد واژه: آلودگي هوا، اكسيدهاي نيتروژن، منواكسيد كربن، وسايل نقليه موتوري، هيدروكربن ها