بررسي مقايسه اي آلاينده هاي مهم خروجي از اگزوز خودروهاي بنزيني و ديزلي

اگزوز چیست؟